Registrace

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) WWW.SHOP-ML.CZ MARTINEC Lubomír - IČO: 45580529 DIČ: cz6309131620 živnostenské.op. vydaného dne 12.10.1993 r.č.7336 podle §49 odst.2 zákona č.455/1991 sb. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu SHOP-ML prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese WWW.SHOP-ML.CZ a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). SHOP-ML. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese WWW.SHOP-ML.CZ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy dle obchodního zákona č 40/1964 sb. a občanského zákona č.634/1992sb.

Uživatelský účet

Kupující může provádět objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě první objednávky zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto uživatelskému účtu. Na základě těchto údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět také objednávání zboží (dále jen jako „uživatelský účet“). Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu WWW.SHOP-ML.CZ obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží.(pokud není uvedeno v popisu zboží!! Nebo v akci týdne) Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího-kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek ,které musí být specifikovány písemně ,, ohledně tohoto zboží. V objednávce ,nákupu zboží,, které provádí kupující přes navigátor košík a dokončení nákupu ,je nutno vyplnit údaje které budou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky (nákupu zboží) toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tím se prodávající SHOP-ML ujistí ve správnost uvedených údajů kupujícího. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tím se objednávka zboží stává závaznou!! Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory).

Odstoupení od kupní smlouvy

A/1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího A/2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. A/1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno písemnou formou do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího SHOP-ML A/3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. A/2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, rozložené a, je-li to možné, v původním obalu. Za znehodnocení zboží se považují i ty případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží.A/4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. A/3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. A/5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. A/2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. A/3 obchodních podmínek, a to bez hotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu nebo její část v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. A/6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Přeprava a dodání zboží, jeho převzetí

Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce nebo bude připraveno v provozovně WWW.SHOP-ML.CZ k vyzvednutí kupujícím. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,(ZVOLÍ KUPUJÍCÍ PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NA SHOP-ML )je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání.(DONÁŠKA ZBOŽÍ JE MOŽNÁ ZA PŘEDEM SJEDNANÉ PŘIRÁŽKY K CENĚ ZBOŽÍ). Je-li kupující podle kupní smlouvy domluven převzít zboží v provozovně WWW.SHOP-ML.CZ a zboží nepřevezme (V PŘEDEM DOMLUVENÝ TERMÍN) je kupující povinen sdělit náhradní termín převzetí prodávajícímu ,.Pokud však k převzetí nedojde do 14 dnů kupní smlouva uplynutím této lhůty zaniká.(POKUD NEBUDE PÍSEMNĚ DOMLUVENO JINAK) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.(POKUD JE TO MOŽNÉ PROVEĎTE FOTODOKUMENTACI A NEPRODLENĚ INFORMUJTE PRODEJCE O VZNIKLÉ ZÁVADĚ) Jinak svým podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Odpovědnost za vady - záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy obchodního zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce dvou (2) let. V případě, že kupující není spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Prodávající nenese odpovědnost pouze za škodu, kterou prodávající zavinil. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. U zboží dodávaného zahraničními dodavateli může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad lhůta až 90 dní. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance. Všechny rozměry uvedené v SHOP-ML jso cca.. Prodávající splní řádně svůj závazek z kupní smlouvy i v případě, že jsou na zboží provedeny drobné technické změny. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.(ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ- OUTLET-II.JAKOST ,VÝPRODEJ PRO ZÁVADY NA OBALU –NA PROVEDENÍ ATD.) Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese UVEDENÉ NA WWW.SHOP-ML.CZ Další práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží může upravit reklamační řád prodávajícího, je-li prodávajícím vydán.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Záverečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky WWW.SHOP-ML.CZ nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Postup při nákupu zboží na SHOP-ML - návod

  1. Po Vašem výběru produktu a rozhodnutí se ho zakoupit, klikněte na zelené políčko dole u produktu KOUPIT
  2. Objeví se Vám tabulka VAŠE OBJEDNÁVKA s názvem produktu, počtem ks a jeho cenou.
  3. Jestli že chcete přidat do Vašeho nákupu další produkt ,zvolte nápis POKRAČOVAT V NÁKUPU a postupujte stejně dle návodu v odstavci 1. seznam Vaší objednávky bude tak automaticky doplňovat produkty do VAŠE OBJEDNÁVKA. Po pravé straně se bude automaticky "nad akce měsíce" zobrazovat NÁKUPNÍ KOŠÍK z počtem kusů a celkovou cenou.
  4. Pokud VAŠE OBJEDNÁVKA bude obsahovat produkt, který jste zvolili omylem nebo jste si jeho nákup rozmysleli, klikněte na nápis ODSTRANIT.
  5. Jestli že Váš výběr je definitivně ukončen a jste rozhodnuti uskutečnit nákup zboží, zvolte nápis DOKONČIT OBJEDNÁVKU
  6. Objeví se formulář k vyplnění ,zde je nutno uvést pravdivé informace vč.tel. kontaktu na Vás aby bylo možné Vaší objednávku v případě potřeby ověřit.Pod tímto formulářem zvolte způsob úhrady a dopravy. Klikněte na POKRAČOVAT
  7. Objeví se REKAPITULACE Vaší objednávky, zkontrolujte zda je vše v pořádku. Ještě musíte potvrdit souhlas z obchodními podmínkami a závaznou objednávkou a potom klikněte na políčko: ODESLAT OBJEDNÁVKU, tím je Váš nakup proveden.

Kontaktní údaje prodávajícího:
MARTINEC Lubomír MARTEX export-import M.ALŠE 492 54931 HRONOV – IČO 45580529

nahoru

Objednávka
je prázdná!
AKČNÍ SLEVY NA LÁTKOVÉ TUNELY
 
ROZKÁDACÍ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
 
SLEVA - ROZBALENO !!
 
PO-PA: 10:00-12:00 13:00-16:00
 
PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ V CELKOVÉ CENĚ 8.000,-Kč. vč.DPH - DOPRAVA ZDARMA-
 
SHOP-ML
 
Látkové dekorace
 
mobil: +420 602 121 314
tel.: +420 491 482 804
mobil: +420 607 285 704
e-mail: info@shop-ml.cz

Napiště nám svůj email
a budeme vám zasílat
aktuality od naši společnosti: